Los Gatos 05/01/23 – Trời cao biển rộng

Từ ngày chuyển về đây thấy mình suy đồi hẳn ra! Điều mới không học, hình không vẽ, chữ cũng không viết, chỉ cày cuốc ngôn tình hết bộ này đến bộ khác. Cũng bốn tháng rồi còn gì … Năm mới năm me, người Việt hình như tự cộng thêm tuổi cho mình ở…

Los Gatos 05/01/23 – Trời cao biển rộng — Miomie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.