Mặt nạ nào cho Casanova?

13 - Venezia 3
Hai trang trích từ bài viết “Venezia của Casanova”. Bài và tranh đã được in trong quyển “Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn”, sách do Miomie viết và minh họa.

 

 

Advertisements